Page tree

Kereskedelmi és kivitelezési feltételei (KKF)

Commercial and Construction Conditions


A készítés időpontja:  2018. július 02. 
Hatályba lépés időpontja: 2018. augusztus 01.

Date of creation:  2018. július 02.
Effective Date:   2018. augusztus 01.


A Rendszerinformatika Zrt. (továbbiakban RI ) az alábbi feltételekkel értékesít termékeket, engedélyez szoftverhasználatot, helyez üzembe rendszereket szerződéses partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) számára. Ellenkező tartalmú írásbeli kikötés hiányában a jelen feltételek a Megrendelő és a RI között létrejött minden szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül a szerződés típusától.

The Rendszerinformatika Zrt. (hereinafter referred to as RI) sells products, authorizes use of software and installs systems for its contracted partners (hereinafter referred to as Client) under the following terms and conditions. Failing written stipulation to the contrary, these terms and conditions shall constitute an integral part of every contract concluded by and between the Client and the RI, irrespective of the contract's type.

Ajánlat és megrendelés

Offer and order

A RI ajánlata a keltezéstől számított 15 napig érvényes. A feltétel alóli kivételt az ajánlaton külön feltüntetjük. Bruttó 100 ezer Forintot meghaladó megrendelést a RI csak írásban, fogad el. Amennyiben a megrendelés a RI ajánlatában rögzítettektől eltérő, vagy abban nem szereplő kikötést tartalmaz, a szerződés kizárólag a RI írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre. A Megrendelő kérésére a RI a megrendelést írásban visszaigazolja

The offer of the RI shall be valid for 15 days from its date. An exemption from the condition shall specifically be indicated on the offer. The RI accepts orders over HUF 100 thousand gross only in writing. If the order differs from those stipulated in the offer of the RI or it contains a stipulation that is not included in it, the contract shall be concluded exclusively with the written declaration of acceptance made by the RI. Upon the Client's request the RI confirms the order in writing.

Árak és díjak

Prices and fees

Az árak a RI által visszaigazolt összegűek. Nem tartalmazzák az Áfa-t, tartalmazzák viszont az esetleges vámot és a vámkezelés költségeit. Az ettől eltérő esetekben a változásokat az ajánlatban feltüntetjük. Az árak, ahol ez nincs külön feltüntetve, magyar forintban értendőek. A RI fenntartja magának a jogot, hogy 1%-nál nagyobb árfolyam növekedést, illetve a szállítói, vagy gyártói árváltozásokat megrendelés után is érvényesítse egészen a teljes vételár kifizetéséig. A RI a részszámlázás jogát fenntartja.

Prices are in the amounts confirmed by the RI. They do not include VAT but they include the customs and customs clearance charges that may incur. In the cases different from this we indicate the changes in the offer. Prices, where it is not indicated, mean prices in Hungarian Forint. The RI reserves the right to enforce the increase of rate exceeding 1% and changes in prices of the suppliers or manufacturers also following the placement of the order up to the payment of the total purchase price. The RI reserves the right of partial invoicing.

Fizetési feltételek

Terms of payment

Szállítási, illetve szolgáltatásra irányuló szerződésnél ellenkező megállapodás hiányában a vételár 30%-a a szerződés létrejöttét (rendelés, rendelés elfogadása, vagy a szerződéskötés időpontja) követően, a fennmaradó összeg a teljesítés időpontját követően fizetendő, mindkettő a RI által kiállított számla alapján. A Megrendelő hibájából meghiúsult szállítás esetén a RI igényt tarthat a vételár 30%-ára. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési mód alapján történik. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték RI bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek. Ha a vételár előleg a fenti időpontig a RI számláján nem kerül jóváírásra, a RI jogosult a szerződéstől elállni, vagy a jóváírásig a teljesítést elhalasztani. A RI fenntartja magának a jogot, hogy az általános fizetési feltételektől a Megrendelővel történt egyeztetés után eltérjen. Az ellenérték részletekben történő teljesítésére kizárólag a RI külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor. Fizetési késedelem esetén a RI a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számíthat fel, napi bontásban. A RI az általa szállított termékek tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a teljes vételárat ki nem egyenlíti. Amennyiben a termék a Megrendelő birtokába került, de a teljes vételár nem lett kifizetve, és ezt a RI által meghatározott póthatáridőn belül sem egyenlítette ki, a RI jogosult a szerződéstől elállni, a terméket birtokba venni, és azt a Megrendelő költségére elszállítatni. A Megrendelő vállalja, hogy nem akadályozza a RI-t a fenti intézkedések megtételében.

Unless otherwise agreed, in case of contracts aimed at delivery or service 30% of the purchase price is payable after the conclusion of the contract (date of order, acceptance of order or date of the conclusion of the contract) and the remaining part is payable after the date of performance, both pursuant to the invoice issued by the RI. In case of delivery failed due to the Client's fault the RI can claim for 30% of the purchase price.  The invoice is settled in the mode of payment indicated in the invoice. If the Client pays the counter-value by transfer, Parties shall deem the payment made at the time of crediting the counter-value on the bank account of the RI. If the advance from the purchase price is not credited on the account of the RI by the above date, the RI shall be entitled to terminate the contract or to postpone the performance until the crediting. The RI reserves the right to differ from the general terms of payment, after the agreement with the Client. Consideration can be paid in instalments only by the special written consent of the RI. In case of late payment the RI can charge fault interest equal to the double of the basic rate by the bank of issue, broken down per days. The RI reserves title to the goods delivered by it until the payment of the total purchase price by the Client. If the product gets into the Client's possession but the total purchase price is not paid and it is not settled within the grace period stipulated by the RI, the RI shall be entitled to terminate the contract, to seize the product and to deliver it at the Client's costs. The Client undertakes not to prevent the RI in making the above arrangements.

Szállítás

Delivery

A RI által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a RI beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak A RI felelősségi körén kívül eső okokból a szállítási határidő a RI által vállalt szállítási határidőtől eltérhet, a késedelemből eredő károkért a RI felelősséget nem vállal. A RI fenntartja a részszállítás jogát.

Az átvételt követően a termékkel kapcsolatos minden kárveszély a Megrendelőre száll át. A Megrendelő az áru átadás-átvételének időpontjában köteles az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett árut összevetni a számlán szereplő tételekkel, és az esetleges eltéréseket a RI-vel közölni. A Megrendelő az átadás-átvételt követően nem jogosult az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogással élni. A felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak

The dates of delivery announced by the RI are only for information, they can be modified due to the performances of the suppliers and subcontractors of the RI and due to other unforeseen circumstances.  Due to reasons beyond the liability of the RI the date of delivery can differ from the date of delivery undertaken by the RI, the RI does not take responsibility for the damages resulted from the delay. The RI reserves the right of partial delivery.

After the acceptance risk of damage in relation to the product is transferred to the Client. At the time of the goods' acceptance the Client is obliged to make the quality and quantity complaints in relation to the accepted goods and to compare the accepted goods with the items included in the invoice and to inform about the RI about the occurrent differences. After the acceptance the Client is not entitled to make any quality or quantity complaints in relation to the accepted goods. After the tradition Parties, if the Client has not submitted any claim, deem the items included in the invoice delivered wholly.

Helyszín előkészítése, üzembe helyezés

Preparation of the site, installation

Amennyiben a RI az egyedi szerződésben üzembe helyezést vállal, a Megrendelő köteles a helyszínt a RI útmutatásai szerint előkészíteni. A RI által nyújtott szolgáltatásokat, azok feltételeit a Megrendelővel kötött külön szerződések szabályozzák.

If in the specific contract the RI undertakes installation, the Client is obliged to prepare the site according to the instructions given by the RI. Services rendered by the RI and their terms and conditions are regulated in the specific contracts concluded with the Client.

Szervizelés

Service

A RI a Megrendelővel kötött egyedi szerződésekben vállalja a szállított  rendszerek magyarországi szervizelését.

In the specific contracts concluded with the Client the RI undertakes the service of the delivered systems in Hungary.

Jótállás

Warranty

A RI az általa szállított termékekre vonatkozó jótállási feltételeket a Megrendelővel kötött külön szerződések és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák. A garancia és a jótállás fogalma szoftverekre nem értelmezhető. A szoftverrel kapcsolatos felhasználói szerződésekben a szoftver tulajdonosa azt vállalja, hogy a szoftvernek a felhasználó részére történő átadástól számított 90 napig az adathordozó (média) rendeltetésszerű használat esetén kivitelezési és anyaghibától mentes, és a programok (szoftver), ha azokat nem módosítják, a szerződéssel együtt átadott dokumentációban leírt funkciók végrehajtására képesek lesznek feltéve, ha az előírt eszközön, és operációs rendszeren használják azokat. A szoftver tulajdonosa nem szavatolja, hogy a programok megfelelnek a felhasználó igényeinek, és a felhasználó által kiválasztott összetételben működni fognak, valamint azt sem, hogy a programok megszakítatlanul fognak működni illetve, hogy a programok valamennyi hibáját kijavítják. Mindezen szavatossági előírások kizárólagosak és helyettesítenek minden egyéb szavatosságot, legyen a hallgatólagos (jogszabályi), beleértve a kereskedelmi forgalmazhatóságért való és meghatározott célra történő alkalmassági szavatosságot.

The terms and conditions of warranty undertaken by the RI for the products delivered by it are regulated by the provisions of the contracts concluded with the Client and of the relevant statutes. The concept of guarantee and warranty cannot be interpreted in case of software. In the user's contracts related to the software the owner of the software undertakes that in case of use according to its purposes the data medium (media) shall be free from defects in construction and material for 90 days from the date of the software's delivery to the user and the programmes (software), if they are not modified, shall be able to complete the functions written in the documentation delivered with the contract, provided that they are used on the prescribed medium and operation system. The owner of the software does not guarantee that the programmes meet the user's requirements and they will work in the composition chosen by the user and that the programmes will work without any interruption and that the every defect of the programmes will be corrected. All these warranty regulations are exclusive and they replace every other warranty, either implied (statutory), including the guarantee for commercial saleability and for suitability for a specific purpose.

Szoftver használati engedély

Licence to use  software

A Megrendelő a szoftvert kizárólag érvényes végfelhasználói szoftver szerződés birtokában és annak feltételei szerint használhatja. A szoftver gyártója a Megrendelőnek nem kizárólagos, valamint át nem ruházható szoftver használati engedélyt biztosít a vonatkozó végfelhasználói szerződés előírásai szerint. A gyártó a szoftverrel kapcsolatban semmilyen további jogot, így különösen tulajdonjogot nem ruház át a Megrendelőre. A Megrendelő a szoftvert kizárólag a végfelhasználói szoftverszerződésben foglaltak szerint használhatja. Az ettől eltérő használat (különösen: rendszer, helyszín, felhasználók számának változása, stb.) előtt a Megrendelőnek megállapodásra kell jutnia a RI-vel a szerződés módosítását illetően. A Megrendelő kizárólag a végfelhasználói szerződés szerint jogosult a szoftver másolására, vagy módosítására. A Megrendelő nem jogosult a szoftvert lefordítani, vagy azt származékos szoftver termék előállítására felhasználni. A Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban nyilatkozni a RI minden olyan kérdésére, amely az engedélyezettől eltérő szoftverhasználatra vonatkozik.

The Client is entitled to use the software only in the possession of a valid software contract for end users and according to its terms and conditions. The software's manufacturer provides non-exclusive and non-transferrable licence to use software to the Client, in accordance with the relevant provisions of the end user's contract. The manufacturer does not transfer any further right related to the software to the Client, thus, in particular, propriatory rights. The Client is entitled to use the software only in accordance with those set forth in the end user's software contract. Before its any use different from this (especially: change of the system, location, the number of users, etc.) the Client has to make an agreement with  the RI as to the contract's modification. The Client is entitled to copy or modify the software exclusively as per the end user's contract. The Client is not entitled to translate the software or to use it for the production of any derivative software product. The Client is obliged to make statement on every question of the RI about the use of the software different from the permitted one without delay and in writing.

Védelem harmadik személy igényeivel szemben

Protection against the claims of third parties

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a Megrendelőt harmadik személy a RI mulasztásából, vagy jogsértéséből kifolyólag bármilyen, a szállított terméken, vagy szoftveren fennálló joga használatában gátolja, a RI saját költségén megveszi a további használat jogát, vagy kicseréléssel, módosítással biztosítja a jogsértés elhárítását, és szükség esetén a Megrendelővel együtt, vagy a Megrendelő nevében részt vesz a bíróság, vagy más hatóság, szerv, illetve szervezet előtt indított eljárásban. Valamennyi esetben a RI mentesíti a Megrendelőt a jogsértés következtében előállott hátrányos helyzet alól. E jogvédelem feltétele, hogy a Megrendelő a RI-t haladéktalanul értesítse az előállott helyzetről, megadjon minden szükséges információt és a RI által kért segítséget, valamint felhatalmazza a RI-t a tárgyalások esetleges vezetésére, illetve a bíróságok, más hatóságok, szerv, vagy szervezet előtti képviseletre. Ezekben az esetekben a Megrendelő csak a RI hozzájárulásával tehet nyilatkozatot.

If it is proved that the Client is hindered by a third party in exercising any of his rights existing on the delivered product or software due to the failure or infringement of rights by the RI, the RI shall buy the right of further use at its own expenses or ensures the prevention of infringement by replacement or modification and, if necessary, participates in any proceedings initiated in front of the court or other authority, organ or organization, together with the Client or on behalf of the Client. The RI exempts the Client from every disadvantageous situation resulted from the infringement of rights. The condition of this legal protection is that the Client has to inform the RI about the occurred situation immediately, to render the necessary information and assistance requested by the RI and to authorize the RI to conduct the negotiations and to the representation in front of the courts, other authorities, organs or organizations. In these cases the Client is entitled to make statements only with the consent of the RI.

Felelősségkorlátozás

Limitation of liability

A RI nem felel a Megrendelőnél, vagy harmadik személynél adatvesztésből, adatsérülésből, az adatok módosításából, harmadik személynek elektronikus, vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért. Továbbá bármilyen közvetett, vagy közvetlen kárért, és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha az ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták. A Megrendelő a RI-vel szemben felmerült kárigényét a kár bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti. A RI prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a RI semmilyen felelősséget nem vállal. A Megrendelő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁKKF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az itt, illetve egyéb, a két fél között kötött szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindkét fél a Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusait tekinti irányadónak.

The RI shall not be responsible for any damage resulted from loss of data, damage of data, modification of data happening at the Client or third persons or from unauthorized entry by a third party in electronic or physical way. Furthermore, it shall not be responsible for any indirect or direct damage and lost profits, even if it was informed about the possibility of such damages. The Client can enforce his claim for damages against the RI within 6 months from the occurrence of the damage. The data contained in the prospectuses, catalogues and other written materials of the RI are only for information, they are not qualified as written bidding offers and the RI does not take any responsibility for their content. With ordering any product, the Client acknowledges that he/she is familiar with the provisions of the CCC, he/she acknowledges and observes them. In the issues that are not regulated herein and in any other contract concluded between the two parties both parties deem the relevant paragraphs of the Civil Code authoritative.  • No labels