Page tree

Az általunk kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és ezen jogok gyakorlásának módja

Ön jogosult az alább felsorolt jogait az Adatkezelő által megadott elérhetőségeken érvényesíteni. Az Adatkezelő a beérkező kérelmeket a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről értesíti Önt. Amennyiben a kérelmet benyújtó személy nem azonos az adatkezelésben érintett személlyel, úgy az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

Önnek joga van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapni (Info tv. 17. §, GDPR 15. cikk): visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 1. Személyes adatai másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében), 
 2. Személyes adatai adatkezelésének célja és jogalapja, 
 3. Személyes adatai kategóriái, 
 4. Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel személyes adatait közöljük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 5. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítás esetén, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról,
 6. Személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 7. A felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga,
 8. Ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 9. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
 10. Az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.

Személyes adatai helyesbítéséhez (Info tv. 18. §, GDPR 16. cikk): a pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélkül helyesbítésre, kiegészítésre.   

Személyes adatai töröltetéséhez (Info tv. 20. §, GDPR 17. cikk): indokolatlan késedelem nélkül, ha az alábbiak valamelyike fennáll:  

 1. Nincs már szükség az adatra, az adatkezelés célja megszűnt; 
 2. Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
 4. Az adatkezelés jogellenes;  
 5. Jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges az adattörlés, 
 6. Az adatkezelésre az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 1. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. Jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében,
 3. Népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. Közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás érdekében vagy statisztikai célból,
 5. Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához (Info tv. 19. §, GDPR 18. cikk): az alábbi felsorolt esetekben: 

 1. Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, helytállóságát, hiánytalanságát, 
 2. Az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, 
 3. Már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. 

Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonni (GDPR 7. cikk)a visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az Adatkezelő elérhetőségein.  

Az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk): abban az esetben, ha az adatkezelés automatizált módon történik az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat joga van megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, azokat más adatkezelőhöz továbbítani, illetve kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése. 

A tiltakozáshoz (GDPR 21. cikk): bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Az automata döntéshozatal és profilalkotás ellen tiltakozni (GDPR 22. cikk): Önnek joga, hogy ne terjedjen ki Önre a kizárólag automatizált adatkezelésen, ideértve a profilalkotáson is - alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha: 

 1. Ön és a köztünk lévő szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. Jogszabály lehetővé teszi,
 3. Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett a. és c. esetekben Ön jogosult:    

 • Emberi beavatkozást kérni,
 • Álláspontját kifejezni,
 • A döntéssel szemben kifogást benyújtani.

A felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (GDPR 77 .cikk): Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. 

Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 78. cikk): amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy önnek lehetősége van bírósághoz fordulni. 

Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz (GDPR 79. cikk): A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül Ön bírósághoz fordulhat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/Adatfeldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt. A pert az Ön tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is megindíthatja. 

Kártérítéshez és sérelemdíjhoz (GDPR 82. cikk): a Rendelet megsértéséből fakadóan elszenvedett vagyoni vagy nem vagyoni kár okán kártérítésre jogosult. Amennyiben több Adatkezelő van, úgy ők egyetemleges felelősséggel tartoznak az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az Adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen. 

Nyilatkozatot tenni halál esetére (2011. évi CXII. törvény 25. §): Ön az Adatkezelőnél nyilatkozatot tehet, amely nyilatkozatban megjelölt személy jogosult az Ön halálát követő 5 évben személyes adatainak kezeléséről rendelkezni.

 • No labels