Page tree


Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének megfelelően az adatkezelő az alábbi, személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást nyújtja az érintettek részére.

Adatkezelő (link)

Adatvédelmi tisztviselő (link)

Adatfeldolgozó

1. Vállalatirányítás rendszer fejlesztés és karbantartása:

Moresimp Kft.
Cím: Budapest, Attila u. 12-18, 1047
E-mail cím: info@moresimp.com
Telefonszám: +36 1 299 0225


2. HR management

AX & Partners Hungary Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
E-mail cím: sandor.erika@ri.hu


3. Számlázás

rEVOLUTION SOFTWARE Kft.- Számlázás

Cím: 1133 Budapest, Váci út 76. 7. em.

E-mail cím: gdpr@revolution.hu

Adatkezelés

Az érintettnek az általános adatvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően (GDPR 13. cikk- 22. cikk)  joga van kérelem útján érvényesíteni személyes adataihoz fűződő jogait, a kérelem sem formailag sem tartalmilag nem kötött. Az adatkezelő kérelmi nyomtatványt biztosít az érintett részére, ezen jogok gyakorlásának elősegítése érdekében. Az adatkezelő megvizsgálja a beérkező igényeket, amelyekről 25 napon vagy maximum 2 hónapon belül döntést hoz, ezzel egyidejűleg értesíti az érintettet a kért intézkedés végrehajtásáról vagy a kérelem elutasításáról.

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb információkat az alábbiakban ismertetjük.


Személyes adatok megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adatok forrása

Adattovábbítás jogalapja

Címzett

Kérelmező/Érintett: Név, azonosításra alkalmas adat, cím/e-mail cím, aláírás, kérelem tartalma, kérelem beérkezésének ideje, igénylés módja, (személyazonosság igazolására alkalmas adatok kizárólag kétség esetén)

Képviseletre jogosult személy: Név, aláírás, cím, e-mail/cím, képviselet típusa, képviselet terjedelme, igazolások tartalma

Érintetti jogok érvényesítése iránt beadott kérelem fogadása, kezelése, vizsgálata, kétség esetén a kérelmező személyazonosságának ellenőrzése


GDPR 6. cikk (1) c) pont:

GDPR 12. cikk-22. cikk

2011. évi CXII. törvény 14. §, 15. § (1) b) pont

Teljesítési igazolás kiállítást követő év első munkanapjáig

vagy

jogi igény érvényesítése esetén az eljárás lezárultáig.

Kérelmező/Érintett, Képviseletre jogosult személy

--

--

Kérelmező/Érintett: Teljesítés érdekében megismert személyes adatok

Érintetti jogok teljesítése érdekében történő adatkezelés (törlés, korlátozás, helyesbítés, adatszolgáltatás, stb.)

GDPR 6. cikk (1) c) pont:

GDPR 12. cikk-21. cikk

2011. évi CXII. törvény 14. §, 15. § (1) b) pont

A kérelemben foglalt művelet teljesítéséig

Kérelmező/Érintett

--

--

Kérelmező/Érintett: Név, azonosító adat, cím/e-mail cím teljesítés/nem teljesítés ideje, teljesített művelet, nem teljesítés indoka, kiállítás ideje

Képviseletre jogosult személy: Név, cím, e-mail/cím

Teljesítési igazolás kiállítása a kérelmezett jogérvényesítéssel kapcsolatban, értesítés az érintetti jogok teljesítéséről, illetve a teljesítés megtagadásáról

GDPR 6. cikk (1) c) pont:

GDPR 12. cikk (3)-(4) bekezdés

2011. évi CXII. törvény 15. § (1) b) pont

Teljesítési igazolás kiállítást követő év első munkanapjáig

Kérelmező/Érintett, Képviseletre jogosult személy

--

--

Kérelmező/Érintett: Név, cím/e-mail cím, Folyó évben benyújtott elutasított kérelmek, Felmerült költségek mértéke

Képviseletre jogosult személy: Név, cím, e-mail/cím

Folyó évben azonos adatkör esetén ismételten kérelmezett érintetti jog mellőzése során felmerült költségek megtérítése

GDPR 6. cikk (1) c) pont:

GDPR 12. cikk (5) bekezdés

2011. évi CXII. törvény 15. § (3)

Fizetési kötelezettség teljesítéséig

Kérelmező/Érintett, Képviseletre jogosult személy

--

--

Kérelmező/Érintett: Név, cím, e-mail cím/cím, szolgáltatás megnevezése, szolgáltatás díja, számla kiállításának ideje, számla sorszámaSzámla kiállítása, számla őrzése

GDPR 6. cikk (1) c) pont:

2007. évi CXXVII. törvény 169. §

Számlázást követő 8 év, 2000. évi C. törvény 169. § (2)Kérelmező/Érintett

GDPR 6. cikk (1) c) pont:

2007. évi CXXVII. törvény 178. § (1a), 10. számú melléklet

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Az adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatokat.

Profilalkotás, automatizált döntéshozatal

Nem történik.

Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő mindenre kiterjedő részletes adatbiztonsági szabályzattal rendelkezik a kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében. Ezeket a szabályokat minden, az Adatkezelő alkalmazásában álló személy ismeri és betartja. Az adatokat zárt, megfelelő védelemmel ellátott rendszerben tárolja az Adatkezelő. A papír alapon megküldött adatokat zárható helyiségben, elzárva őrzi az Adatkezelő. Az adatokat kizárólag az érintettek jogának biztosításával foglalkozó személyek ismerik meg.

Az e-maileket kizárólag elektronikusan, zárt rendszerben, jelszóval védve őrzi az Adatkezelő.

Az általunk kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és ezen jogok gyakorlásának módja (LINK)

Gyakorolható jogok: Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk), Helyesbítéshez való jog (GDPR (16. cikk), Törléshez való jog (GDPR 17. cikk), Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk), Panasz (GDPR 77. cikk)


  • No labels